Gebiedsagenda's

Karakter, kansen
en opgaven per
deelgebied

In 'Visie 2040' is de visie en zijn de gemeente brede ambities en opgaven beschreven. Dit onderdeel bevat de gebiedsgerichte uitwerking van de gemeentelijke ambities. We noemen dat Gebiedsagenda’s. Elke gebiedsagenda kent deze opzet:

  • Allereerst geven we een korte karakterschets van het gebied.
  • Vervolgens beschrijven we de specifieke waarden van dat gebied. We doen dat in woorden. Aan het eind van hoofdstuk twee is een overzichtskaart opgenomen met daarop de waarden die werden benoemd tijdens de gebiedssessies met de inwoners.
  • Daarna beschrijven we de koers voor het gebied.
  • Tot slot benoemen we opgaven waarmee we de komende jaren aan de slag gaan. Deze opgaven zijn tijdens de verschillende participatiebijeenkomsten benoemd. De opgaven worden uitgevoerd. Waar mogelijk of nodig zal de gemeente een deel van de uitvoeringskosten voor haar rekening nemen.

In het vervolg van dit onderdeel wordt een aantal malen verwezen naar de diverse landschappen in de gemeente. De landschappen vallen niet in alle gevallen samen met de gebiedsindeling. In elk van de vier gebieden komen meerdere landschapstypen voor. Op onderstaande afbeelding zijn de landschappen weergegeven met daarnaast de gebiedsindeling van de Omgevingsvisie.


Klik op één van de onderstaande gebieden om verder te gaan

Gebiedsagenda's

Karakter, kansen
en opgaven per
deelgebied

In 'Visie 2040' is de visie en zijn de gemeente brede ambities en opgaven beschreven. Dit onderdeel bevat de gebiedsgerichte uitwerking van de gemeentelijke ambities. We noemen dat Gebiedsagenda’s. Elke gebiedsagenda kent deze opzet:

  • Allereerst geven we een korte karakterschets van het gebied.
  • Vervolgens beschrijven we de specifieke waarden van dat gebied. We doen dat in woorden. Aan het eind van hoofdstuk twee is een overzichtskaart opgenomen met daarop de waarden die werden benoemd tijdens de gebiedssessies met de inwoners.
  • Daarna beschrijven we de koers voor het gebied.
  • Tot slot benoemen we opgaven waarmee we de komende jaren aan de slag gaan. Deze opgaven zijn tijdens de verschillende participatiebijeenkomsten benoemd. De opgaven worden uitgevoerd. Waar mogelijk of nodig zal de gemeente een deel van de uitvoeringskosten voor haar rekening nemen.

In het vervolg van dit onderdeel wordt een aantal malen verwezen naar de diverse landschappen in de gemeente. De landschappen vallen niet in alle gevallen samen met de gebiedsindeling. In elk van de vier gebieden komen meerdere landschapstypen voor. Op onderstaande afbeelding zijn de landschappen weergegeven met daarnaast de gebiedsindeling van de Omgevingsvisie.