Gebied 4: Landelijk Lemelerveld (Lemelerveld e.o.)

Karakter

Het gebied Landelijk Lemelerveld kan worden getypeerd als een (relatief) open agrarisch landschap, omsloten door de natuurgebieden Rechterense Veld (aan de noordkant) en Lemelerberg (aan de oostkant). Ten westen van Lemelerveld en ten zuiden van het Overijssels Kanaal is het gebied minder rechtlijnig en open. 

Het gebied wordt doorsneden door de N348 en het Overijssels Kanaal. In Lemelerveld kruisen beide elkaar. Het Overijssels Kanaal, waar Lemelerveld zijn bestaan direct aan te danken heeft, is kenmerkend voor de dorpskern. De kanaaltak Zwolle Almelo en de zijtak richting Deventer komen hier bij elkaar.

Het dorp Lemelerveld ligt ongeveer halverwege de doorgaande weg tussen Raalte en Ommen. Lemelerveld was van oudsher een centrum voor aan- en afvoer en verwerking van vooral agrarische producten. Het dorp kent een goed voorzieningenniveau bestaande uit winkels en horeca. Lemelerveld heeft een rijk verenigingsleven bestaande uit diverse sport-, muziek- en carnavalsverenigingen. Ook bevindt zich in het dorp een evenemententerrein. In recente jaren heeft aan de noordwestzijde van Lemelerveld woningbouw plaatsgevonden. Aan de zuidwestzijde bevindt zich een, recent naar het zuiden uitgebreid, relatief grootbedrijventerrein.

Hoe spraken inwoners tijdens de bijeenkomsten over zichzelf en hun omgeving?

We zijn een gastvrije, ondernemende gemeenschap. We zijn zelfredzaam en nemen dus zelf het initiatief als we iets willen. We koesteren onze Sallandse wortels; we hebben een duidelijke mening en laten die ook horen.

Ons verenigingsleven is goed ontwikkeld. Daardoor zijn onze onderlinge verbindingen sterk. In dit gebied tref je een gezonde mix van alle leeftijden. Nieuwe inwoners en toeristen zijn van harte welkom.

We zijn trots op ons mooie dorp Lemelerveld dat wordt omringd door een divers landschap: aan de ene kant de Lemelerberg, aan de andere een open agrarisch gebied. We zien ons gebied goede kansen voor recreatie en toerisme.

Gebied 4: Landelijk Lemelerveld (Lemelerveld e.o.)

Waarden

PDF waardenkaart

Ten noorden van Overijssels Kanaal

 • Relatie met Lemelerberg (fiets- en wandelroutes)
 • Kanalen structuurbepalend voor Lemelerveld
 • Saamhorigheid
 • Rijk verenigingsleven
 • Open agrarisch gebied
 • Rationele structuur en verkavelingsopzet. De percelen zijn meest blokvormig en bebouwing ligt verspreid aan de wegen
 • Openheid en rust
 • Stilte en duisternis
 • Ondernemerschap
 • Reliëf, met relatief grote verschillen tussen hoog/droog en laag/nat, vooral ten westen van Lemelerveld

Ten zuiden van het Overijssels Kanaal

 • Reliëf, met relatief grote verschillen tussen hoog/droog en laag/nat, vooral ten westen van Lemelerveld;
 • Halfopen landschap (afwisseling van open gebied en bos);
 • Regelmatig tot onregelmatige blokvormige verkaveling;
 • De wegen en bebouwing volgen nabij Lemelerveld de hogere dekzandruggen, waardoor een afwisselend landschap is ontstaan van bochtige wegen, bebouwing en beplanting.
 • Karakteristieke boerderijen;
 • Oude zandpaden en kerkepaden, die deel uitmaken van het informele trage netwerk;
 • Historische gebouwen en kerkenhoek in Lemelerveld

Gebied 4: Landelijk Lemelerveld (Lemelerveld e.o.)

Koers voor dit deelgebied

De landbouw is de belangrijkste grondgebruiker in dit deelgebied. Voor een duurzame, concurrerende landbouw met goed economisch perspectief is echter een verbetering van de productieomstandigheden noodzakelijk. Daarnaast staat de landbouw in dit deelgebied onder invloed van landschappelijke, recreatieve en natuurlijke kwaliteiten. De gemeente wil waar mogelijk de landbouw ondersteunen en de kansen bieden voor een goede lange termijn-toekomst. Tegelijk is echter duidelijk dat sectorale wet- en regelgeving in sterke mate bepalend is voor de ontwikkelingsmogelijkheden voor de agrarische sector. De gemeente streeft ernaar de ontwikkelingen in de landbouw te laten samengaan met het ontwikkelen van een stevig landschappelijk raamwerk dat het gebied meer eigenheid kan geven.

Opvallend is het open karakter van de erven. Voor een goede inpassing in het landschap vindt de gemeente een fraaie overgang tussen erf en landschap met erfbeplanting van belang. In dit deelgebied zal de gemeente dan ook sturen op een goede erfinrichting door een inrichtingsplan te vragen bij voorkomende ontwikkelingen.

Het deelgebied leent zich voor een verweving van functies. Naast de landbouw en recreatie ziet de gemeente dan ook kansen voor wonen in het gebied, zodat een aantrekkelijk mixlandschap kan ontstaan.

Lemelerveld karakteriseren we als kern bestemd voor basisvoorzieningen, dorps wonen en bedrijvigheid. We zien voor Lemelerveld een belangrijke opgave in het voorzien in de uitbreiding van toekomstige bedrijvigheid.

Wat betreft woningbouw zien we Lemelerveld een regionale opgave. In Lemelerveld bouwen we niet enkel voor de eigen behoefte, maar tevens een stukje extra groei om de kern te versterken en haar positionering in de regio zichtbaarder te maken dan nu het geval is.

Gebied specifieke keuzes

Ambitie 1 - Een toekomstbestendige, sociale en gezonde woon- en leefomgeving

 1. We creëren ontmoetingsplekken in Lemelerveld, zowel voor jongeren als ouderen.
 2. In overleg met het dorp Lemelerveld verbeteren we wandelroutes.
 3. We ondersteunen initiatieven gericht op het behouden en versterken van de onderlinge saamhorigheid.
 4. We hebben aandacht voor de gezondheid en uitstraling van de N348 door de dorpskern.*

* De gemeente initieert het gesprek met mede overheden over deze problematiek om te komen tot een onderzoek van de werkelijke geluidbelasting. Met als mogelijk gevolg (afhankelijk van de onderzoeksresultaten) dat onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn om het geluid- en eventueel fijnstofniveau te verlagen en de weg in te passen. Dit is geen primaire opgave voor de gemeente, maar de gemeente initieert het gesprek wel vanuit het aspect van een gezonde leefomgeving (onderdeel Omgevingswet).

Ambitie 2 - Aantrekkelijke, leefbare kernen voor iedereen

 1. We gebruiken het Kanaal om de openbare ruimte in Lemelerveld te verbeteren.
 2. Woningbouw in dit deelgebied is gericht op groei met als doel daardoor bij te dragen aan het behoud en zo mogelijk versterking van de leefbaarheid.
 3. We bouwen met name woningen voor jongeren en ouderen.
 4. We maken ons samen met Lemelerveld sterk voor het verbeteren van de OV-verbinding en de bereikbaarheid met omliggende grotere kernen.
 5. We beschermen de cultuurhistorisch waardevolle Kerkenhoek.
 6. We streven naar het versterken van de centrumfunctie.
 7. We gaan met een werkgroep in gesprek over de verkeersstromen in en rond het dorp.

Ambitie 3 - Een eigentijds, aantrekkelijk en onderscheidend landelijk gebied

 1. We laten de ontwikkelingen in de landbouw samengaan met het ontwikkelen van een stevig landschappelijk raamwerk.
 2. We beschermen in dit deelgebied de afwisseling tussen landbouw en natuur.
 3. We kijken naar de mogelijkheid om flexibel om te gaan met de sloop-voor-kansen-regeling om zo verschillende woonvormen in het landelijk gebied mogelijk te maken.

Ambitie 4 - Een lokaal geworteld, vitaal en innovatief ondernemerschap dat goed aangehaakt is op de regio

 1. We faciliteren onze ondernemers in hun uitbreidingswensen.
 2. We faciliteren de recreatieve sector.
 3. We bieden ruimte voor de groei van agrarische bedrijven.
 4. De uitbreiding van bedrijventerrein ’t Febriek in Lemelerveld (’t Febriek Zuid II) is in voorbereiding. Voor de lange termijn ontwikkeling van dit terrein kijken we naar het gebied ten westen daarvan.

Gebied 4: Landelijk Lemelerveld (Lemelerveld e.o.)

Karakter

Hoe spraken inwoners tijdens de bijeenkomsten over zichzelf en hun omgeving?

We zijn een gastvrije, ondernemende gemeenschap. We zijn zelfredzaam en nemen dus zelf het initiatief als we iets willen. We koesteren onze Sallandse wortels; we hebben een duidelijke mening en laten die ook horen.

Ons verenigingsleven is goed ontwikkeld. Daardoor zijn onze onderlinge verbindingen sterk. In dit gebied tref je een gezonde mix van alle leeftijden. Nieuwe inwoners en toeristen zijn van harte welkom.

We zijn trots op ons mooie dorp Lemelerveld dat wordt omringd door een divers landschap: aan de ene kant de Lemelerberg, aan de andere een open agrarisch gebied. We zien ons gebied goede kansen voor recreatie en toerisme.

Het gebied Landelijk Lemelerveld kan worden getypeerd als een (relatief) open agrarisch landschap, omsloten door de natuurgebieden Rechterense Veld (aan de noordkant) en Lemelerberg (aan de oostkant). Ten westen van Lemelerveld en ten zuiden van het Overijssels Kanaal is het gebied minder rechtlijnig en open. 

Het gebied wordt doorsneden door de N348 en het Overijssels Kanaal. In Lemelerveld kruisen beide elkaar. Het Overijssels Kanaal, waar Lemelerveld zijn bestaan direct aan te danken heeft, is kenmerkend voor de dorpskern. De kanaaltak Zwolle Almelo en de zijtak richting Deventer komen hier bij elkaar.

Het dorp Lemelerveld ligt ongeveer halverwege de doorgaande weg tussen Raalte en Ommen. Lemelerveld was van oudsher een centrum voor aan- en afvoer en verwerking van vooral agrarische producten. Het dorp kent een goed voorzieningenniveau bestaande uit winkels en horeca. Lemelerveld heeft een rijk verenigingsleven bestaande uit diverse sport-, muziek- en carnavalsverenigingen. Ook bevindt zich in het dorp een evenemententerrein. 

In recente jaren heeft aan de noordwestzijde van Lemelerveld woningbouw plaatsgevonden. Aan de zuidwestzijde bevindt zich een, recent naar het zuiden uitgebreid, relatief grootbedrijventerrein.

Waarden

Ten noorden van Overijssels Kanaal

 • Reliëf, met relatief grote verschillen tussen hoog/droog en laag/nat, vooral ten westen van Lemelerveld;
 • Halfopen landschap (afwisseling van open gebied en bos);
 • Regelmatig tot onregelmatige blokvormige verkaveling;
 • De wegen en bebouwing volgen nabij Lemelerveld de hogere dekzandruggen, waardoor een afwisselend landschap is ontstaan van bochtige wegen, bebouwing en beplanting.
 • Karakteristieke boerderijen;
 • Oude zandpaden en kerkepaden, die deel uitmaken van het informele trage netwerk;
 • Historische gebouwen en kerkenhoek in Lemelerveld

Ten zuiden van het Overijssels Kanaal

 • Relatie met Lemelerberg (fiets- en wandelroutes)
 • Kanalen structuurbepalend voor Lemelerveld
 • Saamhorigheid
 • Rijk verenigingsleven
 • Open agrarisch gebied
 • Rationele structuur en verkavelingsopzet. De percelen zijn meest blokvormig en bebouwing ligt verspreid aan de wegen
 • Openheid en rust
 • Stilte en duisternis
 • Ondernemerschap
 • Reliëf, met relatief grote verschillen tussen hoog/droog en laag/nat, vooral ten westen van Lemelerveld

Wat betreft de landgoederen koersen we op ‘behoud door ontwikkeling’. Eerder kozen we er al voor om mogelijkheden te bieden om de (economische) basis onder de bestaande landgoederen te verstevigen. Deze beleidskoers zetten we door.

Ten zuidwesten van de bos- en landgoederenzone kiezen we voor een mix van functies. Er wordt voornamelijk ingezet op kleinschalige functies, zoals wonen met kleinschalig werken en kleinschalige recreatie als kans voor vrijkomend erfgoed. Grootschalige ontwikkelingen zijn alleen mogelijk bij een aantoonbare meerwaarde voor de ruimtelijke kwaliteit.

Ten noordwesten van de bos- en landgoederenzone, in het gebied van de broekontginningen zetten we in op economische ontwikkeling binnen de kaders van landschap. Het leent zich goed voor een dergelijke ontwikkeling: milieubelemmeringen doen zich niet of nauwelijks voor en waardevolle natuurgebieden bevinden zich op ruime afstand. Economische groei moet echter worden afgestemd op en ingepast binnen de landschappelijke kaders. De afwisseling tussen open en besloten delen is een belangrijke randvoorwaarde bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Hoonhorst zien we een kern voor landelijk wonen, duurzaamheid, landschapsontwikkeling en cultuurhistorie. We willen de openheid van het beekdal behouden en vooral de randen versterken door groenaanplant daar waar deze is weggehaald of ontbreekt.

Koers voor dit deelgebied

Ambitie 4 - Een lokaal geworteld, vitaal en innovatief ondernemerschap dat goed aangehaakt is op de regio

 1. We bieden mogelijkheden voor versterking van de economische basis onder de bestaande landgoederen.
 2. Binnen de landschappelijke kaders, faciliteren wij ontwikkelingen van (bestaande) kleinschalige bedrijvigheid.
 3. Het gebied ten westen van de bos- en landgoederenzone is grotendeels in landbouwkundig gebruik. We ondersteunen de ontwikkeling van agrarische bedrijven in dit gebied.

Ambitie 3 - Een eigentijds, aantrekkelijk en onderscheidend landelijk gebied

 1. De overgang van Hoonhorst naar het omliggende landelijk gebied is belangrijk. We willen die overgang herstellen en versterken.
 2. We beschermen de rust, stilte en duisternis in dit deelgebied.
 3. We respecteren de kleinschalige reuring passend bij de kenmerken van het gebied.

Ambitie 2 - Aantrekkelijke, leefbare kernen voor iedereen

 1. In Hoonhorst bouwen we voor onze woonvraag. Om jongeren voor het dorp te behouden leggen we de focus bij het realiseren van starterswoningen. We kijken daarbij primair naar Fase 2 van de Koele.
 2. We willen dat de aanwezige voorzieningen behouden blijven.

Ambitie 1 - Een toekomstbestendige, sociale en gezonde woon- en leefomgeving

 1. We ondersteunen Hoonhorst in het verder vormgeven aan de ecologische, economische en sociale verduurzaming.
 2. We versterken het centrum van Hoonhorst als plek voor ontmoeting.

Gebied specifieke keuzes