Gebied 1: Weids platteland (Nieuwleusen /Oudleusen)

Karakter

Dit gebied ligt ruwweg ten noorden van de N340 (de Hessenweg). Het gebied kenmerkt zich door een grotendeels open agrarisch landschap. De bebouwingslinten Meele, Oosterveen en Ruitenveen kennen een kenmerkende slagverkaveling. Slechts plaatselijk – met name in het zuidoostelijke deel van dit gebied – komen verdichtingen voor in de vorm van houtsingels en bosstroken. Het gebied is voor het overgrote deel rationeel verkaveld.

Nieuwleusen

De ruimtelijke structuur van Nieuwleusen wordt bepaald door de provinciale weg N377, de Burgemeester Backxlaan en de sportvelden. Het huidige noordelijk en zuidelijk deel zijn van oudsher twee aparte kernen/dorpen met elk een eigen centrum: Den Hulst en Nieuwleusen. Door de jaren heen groeiden beide delen weliswaar naar elkaar toe, maar de beide centra bleven. De sportvelden en Kulturhus de Spil vormen de verbinding tussen noord en zuid en zijn het kloppend hart van Nieuwleusen. De Burgemeester Backxlaan verbindt dit alles en vormt de ruggengraat van Nieuwleusen.

De Bosmansweg vormt een andere noord-zuid gerichte structurele verbinding. Tussen de Burgemeester Backxlaan en de Bosmansweg zijn woningbouwlocaties gerealiseerd zoals Nieuwleusen-Noord, Zandspeur, Den Hulst, Nieuwleusen I en II en Westerveenkwartier. Recent is de locatie Westerbouwlanden (Noord) gerealiseerd aan de westzijde van Bosmansweg.

Wonen is de dominante functie in Nieuwleusen. De woongebieden worden gekenmerkt door een planmatige, min of meer rechtlijnige opzet.

Nieuwleusen kent verder een breed winkelaanbod. Ook bevinden zich in het dorp enkele horecavoorzieningen, onderwijsinstelling het Agnietencollege, sociaal-culturele en maatschappelijke voorzieningen.

Het werkgebied van Nieuwleusen is in het noordelijk deel geconcentreerd en ligt strategisch ten opzichte van de A28. De bedrijventerreinen vormen een belangrijk element in Nieuwleusen. Het ondernemerschap is medebepalend voor de cultuur van het dorp. Het evenemententerrein en de weekmarkt zijn belangrijke voorzieningen voor Nieuwleusen.

Oudleusen

De kern Oudleusen is compact van aard. De bebouwing wordt aan de zuidzijde scherp begrensd door de Hessenweg/N340. Aan de oost- en westzijde ligt de kern tussen respectievelijk de Mulderstraat en de Dommelerdijk. Aan de noordzijde is de grens minder hard en vond de laatste woningbouwontwikkeling plaats. Het gebied omsloten door de Dennenkamp, Dommelerdijk, G.W. Spiegelstraat, J. Schaapmanstraat en Parallelstraat, vormt het  centrumgebied van Oudleusen.

Het dorp heeft nog een eigen supermarkt. Ook zijn er onder andere een basisschool, een kinderdagverblijf en een Buitenschoolse Opvang (BSO). In ontmoetingscentrum De Wiekelaar vinden diverse (sociaal-culturele en kerkelijke) activiteiten plaats en kan worden gesport. Ook is er de bibliotheek gehuisvest.

Oudleusen heeft haar (lokale) bedrijven geconcentreerd aan de noordwestzijde van het dorp. Het bedrijventerrein is bestemd voor bedrijven voor uitsluitend lichte milieucategorieën. In Oudleusen bevindt zich een evenemententerrein.

Hoe spraken inwoners tijdens de bijeenkomsten over zichzelf en hun omgeving?

Nieuwleusen

We zijn eigenzinnig en zelfstandig. Ondernemerschap, zowel agrarische als andersoortige bedrijvigheid, zit ons in het bloed. Nieuwleusen en het landelijk gebied zijn op elkaar aangewezen en horen bij elkaar. We profiteren van de nabijheid van de landelijke infrastructuur voor het bedrijventerrein. Bereikbaarheid heeft ook een ander gezicht: het is druk op de doorgaande wegen. De N377 vraagt dan ook aandacht wat betreft veiligheid. We zijn betrokken bij elkaar en kennen een sterke sociale cohesie. Daarnaast zijn we behoudend en ons bewust van de historische kwaliteiten. We staan open naar de toekomst: duurzaam van onderop en met een breed draagvlak. Er is ruimte nodig voor de eigen groei van kleinere ondernemingen en bewoners die graag willen blijven wonen in de kern.

Oudleusen

Hoewel klein, hebben we in Oudleusen de Wiekelaar; een belangrijke voorziening in ons dorp. Het behoud van de leefbaarheid vinden we als inwoners van Oudleusen belangrijk. We maken ons zorgen over de ontwikkelingen in de agrarische sector, de N340 en de hinder die we daarvan ondervinden. Tot slot vragen we ons af op welke manier initiatieven vanuit het dorp van de grond kunnen worden gekregen.

Gebied 1: Weids platteland (Nieuwleusen /Oudleusen)

Waarden

Pdf waardenkaart

Agrarisch gebied

 • Hoofdzakelijk open agrarisch gebied
 • Sterke agrarische sector
 • Rationele verkavelingsstructuur
 • Plaatselijk houtwallen en bosstroken
 • Betrokken en ondernemende inwoners
 • Glooiend landschap/essen rond Oudleusen
 • Bijzondere ontstaansgeschiedenis vanuit ruilverkaveling
 • Weidevogelgebied ter plaatse van het heideontginningsgebied

Nieuwleusen

 • Authentiek, kleinschaligheid en rust
 • Het Palthebos
 • Afwezigheid van vervuilende bedrijven
 • Goed voorzieningenniveau
 • Cultuurhistorisch waardevol bebouwingslint (Ruitenveen)
 • Goede bereikbaarheid en ontsluiting
 • Samenwerkingszin en sociale cohesie

Oudleusen

 • Actief dorp met de Wiekelaar als cultureel centrum
 • Saamhorigheid en gemoedelijkheid
 • Goede bereikbaarheid en ontsluiting
 • Cultuurhistorisch waardevolle Hessenweg

Gebied 1: Weids platteland (Nieuwleusen /Oudleusen)

Koers voor dit deelgebied

In dit deelgebied zetten wij in op economische ontwikkeling. De kern Nieuwleusen haakt nadrukkelijk aan op de regionale economische structuur (nabijheid Zwolle, A28). We willen dan ook de ruimte bieden voor eigen ondernemerschap.

De landbouw is de belangrijkste gebruiker van het gebied en blijft ook in de toekomst beeldbepalend. Functies die kunnen leiden tot milieubelemmeringen voor de agrarische bedrijfsvoering beschouwen we als ondergeschikt aan de agrarische gebruiksmogelijkheden.

Nieuwleusen is een dorp waar het goed wonen, leven en winkelen is. Voorzieningen zijn op peil, maar staan wel onder druk. Het behouden en verbeteren van de leefbaarheid vinden we erg belangrijk.

Oudleusen zien we als een kern bestemd voor landelijk wonen, water- en natuurbeleving.

Gebied specifieke keuzes

Ambitie 1 - Een toekomstbestendige, sociale en gezonde woon- en leefomgeving

 1. We behouden de sportvelden in het midden van Nieuwleusen. Deze vormen een belangrijke samenbindende factor.
 2. We verbeteren de verkeersveiligheid op de doorgaande wegen in Oudleusen en Nieuwleusen.

Ambitie 2 - Aantrekkelijke, leefbare kernen voor iedereen

 1. Woningbouw in Oudleusen is gericht op het voorzien in de lokale behoefte. In Oudleusen wordt de locatie Muldersweg gefaseerd uitgegeven. Op die locatie kan de komende jaren worden voorzien in de behoefte. In deze Omgevingsvisie worden voor Oudleusen geen aanvullende woningbouwlocaties aangewezen.
 2. Voor Nieuwleusen voorzien we een woningbouwopgave gericht op groei. Woningbouw is één van de manieren om de leefbaarheid en aantrekkende werking op peil te houden. In de kern, meer specifiek aan de burgmeester Backxlaan, liggen veel kansen voor inbreiding. Een goede (stedenbouwkundige) visie hierop ontbreekt nog en is nodig. Wat betreft de uitbreidingslocaties kozen we al eerder voor de lijn dat we de overstap naar de oostzijde van Nieuwleusen maken op het moment dat Westerbouwlanden Noord is volgebouwd. Die keuze wordt door middel van deze Omgevingsvisie herbevestigd.
 3. We zijn blij met het Agnietencollege in Nieuwleusen en willen samen met de school zoeken naar verbreding van het onderwijsaanbod.
 4. In samenspraak met inwoners van Oudleusen willen we komen tot een kwaliteitsimpuls voor de zuidkant van het dorp Oudleusen (de rand langs de N340).

Ambitie 3 - Een eigentijds, aantrekkelijk en onderscheidend landelijk gebied

 1. We versterken de overgang van de kernen naar het landelijk gebied.
 2. We versterken de biodiversiteit.
 3. Waar mogelijke herstellen en versterken we de verkavelingsstructuur, bijvoorbeeld met laanbeplanting.

Ambitie 4 - Een lokaal geworteld, vitaal en innovatief ondernemerschap dat goed aangehaakt is op de regio

 1. We verbeteren waar mogelijk en nodig de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen.
 2. We faciliteren (agrarische) ondernemers in hun ontwikkelingswensen die zij hebben op het gebied van modernisering, verduurzaming en innovatie. We kijken naar de mogelijkheid om – in lijn met de op te stellen plattelandsvisie – flexibel om te gaan met de sloop-voor-kansen regeling zodat voorzetting van agrarische activiteiten goed gecombineerd kan worden met verschillende woonvormen en/of andere alternatieve functies.  In de sloop-voor-kansen regeling geven we aan hoe hier verder invulling aan gegeven gaat worden. Na vaststelling van de Omgevingsvisie wordt de sloop voor kansen-regeling geëvalueerd en vervolgens (indien nodig) herzien.
 3. We bieden ruimte aan nieuwe (agrarische) bedrijven, op vrijkomende agrarische erven.
 4. De wens bestaat dat Nieuwleusen een nieuw bedrijventerrein krijgen. Het huidige bedrijventerrein is volledig ontwikkeld. Een concrete locatie is in deze Omgevingsvisie niet opgenomen. Onderzoek moet namelijk uitwijzen wat geschikte locaties kunnen zijn voor dit terrein, kijkend naar de algemene strategische ambities, zoals beschreven in hoofdstuk 1. Daarnaast is het belangrijk om de ontsluiting en bereikbaarheid (ook voor OV en fietsers) te onderzoeken. Wat betreft de autobereikbaarheid wordt hierbij gedacht aan een ligging aan de N377.
 5. Wat betreft het bestaande bedrijventerrein Oudleusen willen we als vervolg op deze Omgevingsvisie samen met de inwoners en ondernemers tot een concrete koers komen.

Dit gebied ligt ruwweg ten noorden van de N340 (de Hessenweg). Het gebied kenmerkt zich door een grotendeels open agrarisch landschap. De bebouwingslinten Meele, Oosterveen en Ruitenveen kennen een kenmerkende slagverkaveling. Slechts plaatselijk – met name in het zuidoostelijke deel van dit gebied – komen verdichtingen voor in de vorm van houtsingels en bosstroken. Het gebied is voor het overgrote deel rationeel verkaveld.

Gebied 1: Weids platteland (Nieuwleusen /Oudleusen)

Karakter

Oudleusen

Hoewel klein, hebben we in Oudleusen de Wiekelaar; een belangrijke voorziening in ons dorp. Het behoud van de leefbaarheid vinden we als inwoners van Oudleusen belangrijk. We maken ons zorgen over de ontwikkelingen in de agrarische sector, de N340 en de hinder die we daarvan ondervinden. Tot slot vragen we ons af op welke manier initiatieven vanuit het dorp van de grond kunnen worden gekregen.

We zijn eigenzinnig en zelfstandig. Ondernemerschap, zowel agrarische als andersoortige bedrijvigheid, zit ons in het bloed. Nieuwleusen en het landelijk gebied zijn op elkaar aangewezen en horen bij elkaar. We profiteren van de nabijheid van de landelijke infrastructuur voor het bedrijventerrein. 

Bereikbaarheid heeft ook een ander gezicht: het is druk op de doorgaande wegen. De N377 vraagt dan ook aandacht wat betreft veiligheid. We zijn betrokken bij elkaar en kennen een sterke sociale cohesie. Daarnaast zijn we behoudend en ons bewust van de historische kwaliteiten. We staan open naar de toekomst: duurzaam van onderop en met een breed draagvlak. Er is ruimte nodig voor de eigen groei van kleinere ondernemingen en bewoners die graag willen blijven wonen in de kern.

Nieuwleusen

Hoe spraken inwoners tijdens de bijeenkomsten over zichzelf en hun omgeving?

De kern Oudleusen is compact van aard. De bebouwing wordt aan de zuidzijde scherp begrensd door de Hessenweg/N340. Aan de oost- en westzijde ligt de kern tussen respectievelijk de Mulderstraat en de Dommelerdijk. Aan de noordzijde is de grens minder hard en vond de laatste woningbouwontwikkeling plaats. Het gebied omsloten door de Dennenkamp, Dommelerdijk, G.W. Spiegelstraat, J. Schaapmanstraat en Parallelstraat, vormt het  centrumgebied van Oudleusen.

Het dorp heeft nog een eigen supermarkt. Ook zijn er onder andere een basisschool, een kinderdagverblijf en een Buitenschoolse Opvang (BSO). In ontmoetingscentrum De Wiekelaar vinden diverse (sociaal-culturele en kerkelijke) activiteiten plaats en kan worden gesport. Ook is er de bibliotheek gehuisvest.

Oudleusen heeft haar (lokale) bedrijven geconcentreerd aan de noordwestzijde van het dorp. Het bedrijventerrein is bestemd voor bedrijven voor uitsluitend lichte milieucategorieën. In Oudleusen bevindt zich een evenemententerrein.

Oudleusen

De ruimtelijke structuur van Nieuwleusen wordt bepaald door de provinciale weg N377, de Burgemeester Backxlaan en de sportvelden. Het huidige noordelijk en zuidelijk deel zijn van oudsher twee aparte kernen/dorpen met elk een eigen centrum: Den Hulst en Nieuwleusen. Door de jaren heen groeiden beide delen weliswaar naar elkaar toe, maar de beide centra bleven. De sportvelden en Kulturhus de Spil vormen de verbinding tussen noord en zuid en zijn het kloppend hart van Nieuwleusen. De Burgemeester Backxlaan verbindt dit alles en vormt de ruggengraat van Nieuwleusen.

De Bosmansweg vormt een andere noord-zuid gerichte structurele verbinding. Tussen de Burgemeester Backxlaan en de Bosmansweg zijn woningbouwlocaties gerealiseerd zoals Nieuwleusen-Noord, Zandspeur, Den Hulst, Nieuwleusen I en II en Westerveenkwartier. Recent is de locatie Westerbouwlanden (Noord) gerealiseerd aan de westzijde van Bosmansweg.

Wonen is de dominante functie in Nieuwleusen. De woongebieden worden gekenmerkt door een planmatige, min of meer rechtlijnige opzet.

Nieuwleusen kent verder een breed winkelaanbod. Ook bevinden zich in het dorp enkele horecavoorzieningen, onderwijsinstelling het Agnietencollege, sociaal-culturele en maatschappelijke voorzieningen.

Het werkgebied van Nieuwleusen is in het noordelijk deel geconcentreerd en ligt strategisch ten opzichte van de A28. De bedrijventerreinen vormen een belangrijk element in Nieuwleusen. Het ondernemerschap is medebepalend voor de cultuur van het dorp. Het evenemententerrein en de weekmarkt zijn belangrijke voorzieningen voor Nieuwleusen.

Nieuwleusen

Waarden

Oudleusen

 • Actief dorp met de Wiekelaar als cultureel centrum
 • Saamhorigheid en gemoedelijkheid
 • Goede bereikbaarheid en ontsluiting
 • Cultuurhistorisch waardevolle Hessenweg

Nieuwleusen

 • Authentiek, kleinschaligheid en rust
 • Het Palthebos
 • Afwezigheid van vervuilende bedrijven
 • Goed voorzieningenniveau
 • Cultuurhistorisch waardevol bebouwingslint (Ruitenveen)
 • Goede bereikbaarheid en ontsluiting
 • Samenwerkingszin en sociale cohesie

Agrarisch gebied

 • Hoofdzakelijk open agrarisch gebied
 • Sterke agrarische sector
 • Rationele verkavelingsstructuur
 • Plaatselijk houtwallen en bosstroken
 • Betrokken en ondernemende inwoners
 • Glooiend landschap/essen rond Oudleusen
 • Bijzondere ontstaansgeschiedenis vanuit ruilverkaveling
 • Weidevogelgebied ter plaatse van het heideontginningsgebied

In dit deelgebied zetten wij in op economische ontwikkeling. De kern Nieuwleusen haakt nadrukkelijk aan op de regionale economische structuur (nabijheid Zwolle, A28). We willen dan ook de ruimte bieden voor eigen ondernemerschap.

De landbouw is de belangrijkste gebruiker van het gebied en blijft ook in de toekomst beeldbepalend. Functies die kunnen leiden tot milieubelemmeringen voor de agrarische bedrijfsvoering beschouwen we als ondergeschikt aan de agrarische gebruiksmogelijkheden.

Nieuwleusen is een dorp waar het goed wonen, leven en winkelen is. Voorzieningen zijn op peil, maar staan wel onder druk. Het behouden en verbeteren van de leefbaarheid vinden we erg belangrijk.

Oudleusen zien we als een kern bestemd voor landelijk wonen, water- en natuurbeleving.

Koers voor dit deelgebied

Ambitie 4 - Een lokaal geworteld, vitaal en innovatief ondernemerschap dat goed aangehaakt is op de regio

 1. We verbeteren waar mogelijk en nodig de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen.
 2. We faciliteren (agrarische) ondernemers in hun ontwikkelingswensen die zij hebben op het gebied van modernisering, verduurzaming en innovatie. Omdat we de agrarische sector willen faciliteren, zijn we in dit gebied terughoudend met het toestaan van woningen vanuit de sloop voor kansen-regeling. We willen voorkomen dat de agrariërs hinder ondervinden van eventuele sloop voor kansen-woningen. In de sloop-voor-kansen regeling geven we aan hoe hier verder invulling aan gegeven gaat worden. Na vaststelling van de Omgevingsvisie wordt de sloop voor kansen-regeling geëvalueerd en vervolgens (indien nodig) herzien.
 3. We bieden ruimte aan nieuwe (agrarische) bedrijven, op vrijkomende agrarische erven.
 4. De wens bestaat dat Nieuwleusen een nieuw bedrijventerrein krijgen. Het huidige bedrijventerrein is volledig ontwikkeld. Een concrete locatie is in deze Omgevingsvisie niet opgenomen. Onderzoek moet namelijk uitwijzen wat geschikte locaties kunnen zijn voor dit terrein, kijkend naar de algemene strategische ambities, zoals beschreven in hoofdstuk 1. Daarnaast is het belangrijk om de ontsluiting en bereikbaarheid (ook voor OV en fietsers) te onderzoeken. Wat betreft de autobereikbaarheid wordt hierbij gedacht aan een ligging aan de N377.
 5. Wat betreft het bestaande bedrijventerrein Oudleusen willen we als vervolg op deze Omgevingsvisie samen met de inwoners en ondernemers tot een concrete koers komen.

Ambitie 3 - Een eigentijds, aantrekkelijk en onderscheidend landelijk gebied

 1. We versterken de overgang van de kernen naar het landelijk gebied.
 2. We versterken de biodiversiteit.
 3. Waar mogelijke herstellen en versterken we de verkavelingsstructuur, bijvoorbeeld met laanbeplanting.

Ambitie 2 - Aantrekkelijke, leefbare kernen voor iedereen

 1. Woningbouw in Oudleusen is gericht op het voorzien in de lokale behoefte. In Oudleusen wordt de locatie Muldersweg gefaseerd uitgegeven. Op die locatie kan de komende jaren worden voorzien in de behoefte. In deze Omgevingsvisie worden voor Oudleusen geen aanvullende woningbouwlocaties aangewezen.
 2. Voor Nieuwleusen voorzien we een woningbouwopgave gericht op groei. Woningbouw is één van de manieren om de leefbaarheid en aantrekkende werking op peil te houden. In de kern, meer specifiek aan de burgmeester Backxlaan, liggen veel kansen voor inbreiding. Een goede (stedenbouwkundige) visie hierop ontbreekt nog en is nodig. Wat betreft de uitbreidingslocaties kozen we al eerder voor de lijn dat we de overstap naar de oostzijde van Nieuwleusen maken op het moment dat Westerbouwlanden Noord is volgebouwd. Die keuze wordt door middel van deze Omgevingsvisie herbevestigd.
 3. We zijn blij met het Agnietencollege in Nieuwleusen en willen samen met de school zoeken naar verbreding van het onderwijsaanbod.
 4. In samenspraak met inwoners van Oudleusen willen we komen tot een kwaliteitsimpuls voor de zuidkant van het dorp Oudleusen (de rand langs de N340).

Ambitie 1 - Een toekomstbestendige, sociale en gezonde woon- en leefomgeving

 1. We behouden de sportvelden in het midden van Nieuwleusen. Deze vormen een belangrijke samenbindende factor.
 2. We verbeteren de verkeersveiligheid op de doorgaande wegen in Oudleusen en Nieuwleusen.

Gebied specifieke keuzes