Logo gemeente Dalfsen

Omgevingsvisie 1.0

Welkom op de website van de Omgevingsvisie gemeente Dalfsen!

Een blik vooruit, gericht op 2040. Waar willen we dan met elkaar staan als het gaat om samen werken, samen wonen en samen leven? Dat staat in onze Omgevingsvisie 1.0 en is terug te vinden op deze website.

In deze visie staan onze ambities, keuzes, gericht op de verschillende gebieden in onze gemeente. Dit om Dalfsen nóg mooier en fijner te maken dan het nu al is. En 2040 is nog ver. Daarom is deze visie niet in beton gegoten. We blijven samen in gesprek over onze stip aan de horizon. We werken samen met elkaar aan een toekomst voor ons allemaal. Daar speelt u als inwoner, ondernemer, net zo’n belangrijke rol in als wij als gemeente. Juist uw ideeën over onze fysieke omgeving zorgen ervoor dat een visie gaat leven en concreet wordt.

De website bestaat uit vijf onderdelen:

Scrol verder voor meer informatie 

 

“De gemeente Dalfsen staat voor sociale samenhang, is een buitengewone plek om te wonen en heeft duurzaamheid centraal staan in alles wat ze doet. We trekken als gemeente samen op met inwoners en ondernemers en hechten grote waarde aan de participatiesamenleving. Het credo is beleid van dichtbij, initiatieven en voorzieningen in eigen wijken stimuleren en ontplooien”.

Dat is de openingszin van de Toekomstvisie van Dalfsen. Het schetst de cultuur en manier van omgaan met elkaar. Hier hebben de loop van de Vecht en het leven en werken op de hogere gronden eeuwenlang historie geschreven in het landschap. Maar ook in het karakter van onze inwoners, met een rijke diversiteit binnen onze gemeente. Een karakter van hard werken en naar elkaar omzien. Dat wordt vervat in het woord “Noaberschap”. Samen met elkaar werken aan een toekomst voor ons allemaal.

Deze zin krijgt een concreet vervolg in de Omgevingsvisie. Want als één woord de Omgevingsvisie goed samenvat dan is het: Samenwerken. De Omgevingsvisie Dalfsen laat zien wat we belangrijk vinden voor de omgeving waarin we wonen, werken en waarin we onze vrije tijd doorbrengen. Het nodigt daarom iedereen uit om bij te dragen aan het behoud en de ontwikkeling van onze mooie gemeente Dalfsen, nu en in de toekomst. Samen.

We ontkomen daarbij niet aan het uitleggen van een aantal (nieuwe) principes in het samenwerken. Die zijn deels in de Omgevingswet en deels in de al bestaande manier van werken van de gemeente verankerd. De Omgevingsvisie is een instrument, dat wil zeggen dat je er “iets mee kunt doen en bereiken”. De ambities en voornemens zijn niet vrijblijvend. De bedoeling is dat wij daar samen met u invulling en uitvoering aan gaan geven.


Inwoner centraal, gemeente faciliteert

De gemeente maakt al langer toekomst-, structuur- en beleidsvisies. Wat is nu anders? De gemeente geeft met de Omgevingsvisie meer verantwoordelijkheid aan inwoners en ondernemers. U heeft meer invloed op waar de gemeente de komende jaren haar ambities en beleid op richt. Om te weten wat u belangrijk vindt, zijn we specifiek voor de Omgevingsvisie uitvoerig met onze bewoners, ondernemers en stakeholders in gesprek geweest. Uw input vindt u terug in deze visie. We hebben als gemeente een goed beeld gekregen van wat er leeft in de samenleving en welke ruimte u wilt voor initiatieven. De Omgevingsvisie geeft de kaders aan waarbinnen initiatieven tot uitvoering gebracht kunnen worden. Een uitnodigende houding om samen te werken staat bij ons voorop. Daarbij past vertrouwen, minder regels en maatwerk. En dat is precies wat deze Omgevingsvisie wil voor een nog betere gemeente dan we nu al zijn.


Regionaal en lokaal: een visie op twee schaalniveaus

Natuurlijk horen daar kaders en regels bij. Het speelveld is niet helemaal blanco. Als overheid hebben we immers ook de zorg voor een goede, gezonde en veilige fysieke leefomgeving. Er zitten daarom twee lagen in de Omgevingsvisie. Die zijn in twee afzonderlijke hoofdstukken uitgewerkt.

De eerste laag is de visie, de regionale positie die de gemeente in wil nemen en de regionale opgaven op het gebied van wonen, werken en recreatie, infrastructuur en energietransitie, klimaatadaptatie en biodiversiteit. In deze laag zijn ook de wettelijke taken van de gemeente vastgelegd. De inwoners mogen van de gemeente verwachten dat de gemeente daarin het voortouw neemt en de bewoners bij ontwikkelingen goed meeneemt.

De tweede laag zijn de lokale doelen en opgaven: de kernen en het omliggende landelijk gebied. Daarin zijn met name de inwoners aan zet.

Beide lagen raken elkaar. Deze Omgevingsvisie beschrijft hoe we ontwikkelingen worden gebruikt om samen te werken aan die ‘goede, gezonde en veilige leefomgeving’.


Integraal werken en afwegen

De Omgevingsvisie slaat een brug tussen afzonderlijke beleidsvelden. Beleidsvelden dragen gezamenlijk bij aan het uitvoeren van de visie en ambities. We kijken steeds kritisch hoe we beleid als het ware kunnen stapelen en daarmee efficiënt middelen en mensen inzetten.

De visie is ook bedoeld om integraal af te wegen. Doelen en ambities helpen om prioriteiten te bepalen en bij lastige keuzes waarbij meerdere belangen een rol spelen, keuzes te maken. Dat maakt besluitvorming navolgbaar en transparant.


Opbouw van de Omgevingsvisie

Een Omgevingsvisie is vormvrij, dat wil zeggen dat er geen verplichte of vaste inhoudsopgave bestaat. Wel is er een aantal onderwerpen die aan bod moeten komen:

 • Een beschrijving van de hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving: waar bestaat de fysieke leefomgeving uit en wat is de kwaliteit ervan?
 • De hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling, gebruik, beheer, bescherming en behoud van het grondgebied: wat gebeurt er/ gaat er gebeuren aan ontwikkelingen en instandhouding van het grondgebied?
 • De hoofdzaken van het voor de fysieke leefomgeving te voeren integrale beleid: wat zijn de na te streven doelen en op welke manier worden die bereikt?

(Bron: VNG)

Vrij vertaald: wat is kwaliteit van de fysieke leefomgeving nu, welke ontwikkelingen worden voorzien om de kwaliteit te onderhouden en/of te ontwikkelen en welke doelen of ambities streeft de gemeente daarbij na. Daarnaast moet er verantwoording worden afgelegd over hoe belanghebbenden (waaronder de inwoners) en andere overheden zijn betrokken en wat er met hun input is gedaan (participatie). Dat samen leidt tot een aantal logische vragen die in de Omgevingsvisie beantwoord moeten worden:

 1. Wat wilden we en willen we dat nog steeds (analyse van de basissituatie)?
  Antwoorden op deze vraag kun je vinden op de pagina's:
  Visie 2040 - Achtergrond

 2. Wat komt er op ons af (trends en ontwikkelingen)?
  Antwoorden op deze vraag kun je vinden op de pagina's: 
  Visie 2040 - Achtergrond

 3. Wat zijn onze kwaliteiten (wat is van waarde?)
  Antwoorden op deze vraag kun je vinden op de pagina's: 
  Gebiedsagenda's

 4. Waar willen we naar toe?
  Antwoorden op deze vraag kun je vinden op de pagina's: 
  Visie 2040 - Gebiedsagenda's

 5. Hoe gaan we aan de slag?
  Antwoorden op deze vraag kun je vinden op de pagina's: 
  Hoe werken we samen?Uitvoering en monitoring

 6. Op welke manier heeft de participatie plaatsgevonden?
  Antwoorden op deze vraag kun je vinden op de pagina's: 
  Achtergrond


Logo gemeente Dalfsen

Omgevingsvisie 1.0

Welkom op de website van de Omgevingsvisie gemeente Dalfsen!

Een blik vooruit, gericht op 2040. Waar willen we dan met elkaar staan als het gaat om samen werken, samen wonen en samen leven? Dat staat in onze Omgevingsvisie 1.0 en is terug te vinden op deze website.

In deze visie staan onze ambities, keuzes, gericht op de verschillende gebieden in onze gemeente. Dit om Dalfsen nóg mooier en fijner te maken dan het nu al is. En 2040 is nog ver. Daarom is deze visie niet in beton gegoten. We blijven samen in gesprek over onze stip aan de horizon. We werken samen met elkaar aan een toekomst voor ons allemaal. Daar speelt u als inwoner, ondernemer, net zo’n belangrijke rol in als wij als gemeente. Juist uw ideeën over onze fysieke omgeving zorgen ervoor dat een visie gaat leven en concreet wordt.

De website bestaat uit vijf onderdelen:

Scrol verder voor meer informatie 

 

“De gemeente Dalfsen staat voor sociale samenhang, is een buitengewone plek om te wonen en heeft duurzaamheid centraal staan in alles wat ze doet. We trekken als gemeente samen op met inwoners en ondernemers en hechten grote waarde aan de participatiesamenleving. Het credo is beleid van dichtbij, initiatieven en voorzieningen in eigen wijken stimuleren en ontplooien”.

Dat is de openingszin van de Toekomstvisie van Dalfsen. Het schetst de cultuur en manier van omgaan met elkaar. Hier hebben de loop van de Vecht en het leven en werken op de hogere gronden eeuwenlang historie geschreven in het landschap. Maar ook in het karakter van onze inwoners, met een rijke diversiteit binnen onze gemeente. Een karakter van hard werken en naar elkaar omzien. Dat wordt vervat in het woord “Noaberschap”. Samen met elkaar werken aan een toekomst voor ons allemaal.

Deze zin krijgt een concreet vervolg in de Omgevingsvisie. Want als één woord de Omgevingsvisie goed samenvat dan is het: Samenwerken. De Omgevingsvisie Dalfsen laat zien wat we belangrijk vinden voor de omgeving waarin we wonen, werken en waarin we onze vrije tijd doorbrengen. Het nodigt daarom iedereen uit om bij te dragen aan het behoud en de ontwikkeling van onze mooie gemeente Dalfsen, nu en in de toekomst. Samen.

We ontkomen daarbij niet aan het uitleggen van een aantal (nieuwe) principes in het samenwerken. Die zijn deels in de Omgevingswet en deels in de al bestaande manier van werken van de gemeente verankerd. De Omgevingsvisie is een instrument, dat wil zeggen dat je er “iets mee kunt doen en bereiken”. De ambities en voornemens zijn niet vrijblijvend. De bedoeling is dat wij daar samen met u invulling en uitvoering aan gaan geven.


Regionaal en lokaal: een visie op twee schaalniveaus

Inwoner centraal, gemeente faciliteert

Natuurlijk horen daar kaders en regels bij. Het speelveld is niet helemaal blanco. Als overheid hebben we immers ook de zorg voor een goede, gezonde en veilige fysieke leefomgeving. Er zitten daarom twee lagen in de Omgevingsvisie. Die zijn in twee afzonderlijke hoofdstukken uitgewerkt.

De eerste laag is de visie, de regionale positie die de gemeente in wil nemen en de regionale opgaven op het gebied van wonen, werken en recreatie, infrastructuur en energietransitie, klimaatadaptatie en biodiversiteit. In deze laag zijn ook de wettelijke taken van de gemeente vastgelegd. De inwoners mogen van de gemeente verwachten dat de gemeente daarin het voortouw neemt en de bewoners bij ontwikkelingen goed meeneemt.

De tweede laag zijn de lokale doelen en opgaven: de kernen en het omliggende landelijk gebied. Daarin zijn met name de inwoners aan zet.

Beide lagen raken elkaar. Deze Omgevingsvisie beschrijft hoe we ontwikkelingen worden gebruikt om samen te werken aan die ‘goede, gezonde en veilige leefomgeving’.


De gemeente maakt al langer toekomst-, structuur- en beleidsvisies. Wat is nu anders? De gemeente geeft met de Omgevingsvisie meer verantwoordelijkheid aan inwoners en ondernemers. U heeft meer invloed op waar de gemeente de komende jaren haar ambities en beleid op richt. Om te weten wat u belangrijk vindt, zijn we specifiek voor de Omgevingsvisie uitvoerig met onze bewoners, ondernemers en stakeholders in gesprek geweest. Uw input vindt u terug in deze visie. We hebben als gemeente een goed beeld gekregen van wat er leeft in de samenleving en welke ruimte u wilt voor initiatieven. De Omgevingsvisie geeft de kaders aan waarbinnen initiatieven tot uitvoering gebracht kunnen worden. Een uitnodigende houding om samen te werken staat bij ons voorop. Daarbij past vertrouwen, minder regels en maatwerk. En dat is precies wat deze Omgevingsvisie wil voor een nog betere gemeente dan we nu al zijn.


Integraal werken en afwegen

De Omgevingsvisie slaat een brug tussen afzonderlijke beleidsvelden. Beleidsvelden dragen gezamenlijk bij aan het uitvoeren van de visie en ambities. We kijken steeds kritisch hoe we beleid als het ware kunnen stapelen en daarmee efficiënt middelen en mensen inzetten.

De visie is ook bedoeld om integraal af te wegen. Doelen en ambities helpen om prioriteiten te bepalen en bij lastige keuzes waarbij meerdere belangen een rol spelen, keuzes te maken. Dat maakt besluitvorming navolgbaar en transparant.


Opbouw van de Omgevingsvisie

Een Omgevingsvisie is vormvrij, dat wil zeggen dat er geen verplichte of vaste inhoudsopgave bestaat. Wel is er een aantal onderwerpen die aan bod moeten komen:

 • Een beschrijving van de hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving: waar bestaat de fysieke leefomgeving uit en wat is de kwaliteit ervan?
 • De hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling, gebruik, beheer, bescherming en behoud van het grondgebied: wat gebeurt er/ gaat er gebeuren aan ontwikkelingen en instandhouding van het grondgebied?
 • De hoofdzaken van het voor de fysieke leefomgeving te voeren integrale beleid: wat zijn de na te streven doelen en op welke manier worden die bereikt?

(Bron: VNG)

Vrij vertaald: wat is kwaliteit van de fysieke leefomgeving nu, welke ontwikkelingen worden voorzien om de kwaliteit te onderhouden en/of te ontwikkelen en welke doelen of ambities streeft de gemeente daarbij na. Daarnaast moet er verantwoording worden afgelegd over hoe belanghebbenden (waaronder de inwoners) en andere overheden zijn betrokken en wat er met hun input is gedaan (participatie). Dat samen leidt tot een aantal logische vragen die in de Omgevingsvisie beantwoord moeten worden:

 1. Wat wilden we en willen we dat nog steeds (analyse van de basissituatie)?
  Antwoorden op deze vraag kun je vinden op de pagina's:
  Visie 2040 - Achtergrond

 2. Wat komt er op ons af (trends en ontwikkelingen)?
  Antwoorden op deze vraag kun je vinden op de pagina's: 
  Visie 2040 - Achtergrond

 3. Wat zijn onze kwaliteiten (wat is van waarde?)
  Antwoorden op deze vraag kun je vinden op de pagina's: 
  Gebiedsagenda's

 4. Waar willen we naar toe?
  Antwoorden op deze vraag kun je vinden op de pagina's: 
  Visie 2040 - Gebiedsagenda's

 5. Hoe gaan we aan de slag?
  Antwoorden op deze vraag kun je vinden op de pagina's: 
  Hoe werken we samen?Uitvoering en monitoring

 6. Op welke manier heeft de participatie plaatsgevonden?
  Antwoorden op deze vraag kun je vinden op de pagina's: 
  Achtergrond