Hoe werken we
samen?

Heeft u een plan
of idee?

De Omgevingsvisie bevat geen gedetailleerde blauwdruk van de toekomst, maar beschrijft waar we naartoe willen werken: de stip aan de horizon en de koers die hiervoor ingezet moet worden. De uitvoering van de visie doen wij samen met inwoners, ondernemers, ketenpartners en andere partijen. Soms ligt de regie bij de gemeente, soms is het een initiatief van inwoners of ondernemers, maar ook steeds vaker van verschillende partijen samen. In dit hoofdstuk beschrijven we hoe we deze samenwerking voor ons zien. We beginnen met de rol van de gemeente. De rest van het hoofdstuk gaat over de manier waarop de gemeente omgaat met initiatieven vanuit de samenleving. We geven een antwoord op de vragen: welke principes worden gehanteerd? En: hoe kun je een initiatief toetsen aan de Omgevingsvisie?


De veranderende rol van de gemeente

De samenleving verandert meer en meer van een verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij:

 • een maatschappij waaraan iedereen zoveel mogelijk deelneemt;
 • een maatschappij waarin mensen zelf vorm willen geven aan de leefomgeving waar ze wonen;
 • een maatschappij waarin initiatieven steeds meer in coalities tot stand komen, waarbij de gemeente één van de samenwerkende partijen is.

Hiermee verandert ook de verwachting en rol van de overheid:

 • een overheid die ruimte geeft aan initiatieven vanuit de samenleving;
 • een overheid die toegankelijk, betrouwbaar, flexibel en wendbaar is;
 • een overheid die vanuit het algemeen belang werkt aan de grote opgaven voor de langere termijn en daarbij oog houdt voor individuele belangen.

Met de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan (opvolger van het bestemmingsplan) stuurt de gemeenteraad het te volgen beleid. De gemeenteraad stelt de kaders en het strategisch beleid van de gemeente voor de lange termijn vast in de Omgevingsvisie en toetst en controleert of het college van B&W de vastgestelde beleidsdoelstellingen realiseert. Aan de hand van concrete initiatieven wordt uitvoering gegeven aan het (strategisch) beleid. Deze initiatieven komen (naast vanuit de gemeente) van inwoners, ondernemers, andere partijen of een samenwerking van deze. In zulke gevallen is de rol van de gemeente meer faciliterend en ligt de verantwoordelijkheid voor de uitwerking en uitvoering ervan bij de initiatiefnemer. Dit wordt ook wel ‘uitnodigingsplanologie’ genoemd, waarbij het initiatief centraal staat en wat betekent dat er ook meer maatwerk mogelijk en nodig is.

Toch doet er zich ook een ontwikkeling voor waarbij opgaven steeds complexer worden en meerdere opgaven aanspraak doen op dezelfde ruimte. Voorbeelden hiervan zijn de energiestrategie of de Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, waarbij naast de opgaven voor de hele provincie Overijssel, ook de opgaven die specifiek in het Vechtdal spelen, worden besproken.  Voor het bewaren van de integraliteit is regie nodig van de gemeente. Hierbij mag u verwachten dat de gemeente het voortouw neemt. Maar ook deze complexe opgaven kunnen de gemeente niet alleen oplossen, hierbij moet de samenleving betrokken worden. Uiteindelijk staan wij als gemeente namelijk ten dienste van de samenleving door het algemeen belang te dienen, maar we moeten daarin ook de individuele belangen mee te wegen.

De rol van de gemeente kan dus uiteenlopen van een lichte rol tot het niveau van regisseur of uitvoerder. We onderscheiden vijf verschillende niveaus, die hieronder met een voorbeeld worden toegelicht:

 • Aandacht vragen voor (agenderen): de gemeente wil het bewustzijn van inwoners op het gebied van criminaliteit en ondermijning in het buitengebied vergroten. De rol van de gemeente is dan ‘aandacht vragen voor’.
 • Mogelijk maken (faciliteren): Een groep inwoners heeft een idee voor het realiseren van een natuurboerderij in Nieuwleusen. De gemeente denkt mee in de manier waarop dit zou kunnen, maar de groep inwoners blijven eindverantwoordelijk voor het proces. Dit valt onder ‘mogelijk maken’ (facilitator).
 • In beweging zetten (stimuleren): De gemeente wil in het kader van klimaatadaptatie minder stenen en meer groen in de tuinen van inwoners. Hiervoor ontwikkelt zij met verschillende partijen Operatie Steenbreek. De rol van de gemeente is dan ‘in beweging zetten’ (initiator).
 • Trekken (initiëren en regisseren): De gemeente wil met het beleid eigen doelen behalen, bijvoorbeeld van de Centrumvisie Dorp aan de Vecht (Dalfsen). De gemeente doet dat in samenwerking met ketenpartners, ondernemers en bewoners versterken dit proces. De gemeente doet dit in de rol van ‘trekker’.
 • Uitvoeren: De gemeente wil een nieuwe woonwijk ontwikkelen om te voldoen aan de vastgestelde beleidsdoelen uit de Omgevingsvisie en aan de woonbehoefte. Dit is een kwestie van ‘uitvoeren’.

Hoe werken we
samen?

Heeft u een plan
of idee?

Leidende principes voor initiatieven

Zoals eerder aangegeven kunnen we de ambities en opgaven die benoemd zijn in deze Omgevingsvisie alleen samen bereiken, waarbij initiatieven van inwoners en andere partijen erg belangrijk zijn. Wij vragen dus iets van de samenleving en daartegenover kan een open houding van de gemeente ten opzichte van initiatieven worden verwacht. Wanneer het om initiatieven vanuit de samenleving gaat, hanteren wij een aantal principes. De belangrijkste principes zijn:

 • Wij benaderen initiatieven vanuit een ‘Ja, mits...’ houding. Wij denken mee met initiatiefnemers en kijken hoe het initiatief of de opgave te realiseren is. Dit betekent niet dat alles zomaar kan. Er zullen nog steeds initiatieven zijn die niet passen binnen onze ambities of de waarden in de gebiedsagenda’s. Of initiatieven die in strijd zijn met een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. In zulke gevallen zullen wij geen medewerking verlenen aan een initiatief. Maar iedereen mag hoe dan ook een open en positieve grondhouding van de gemeente verwachten, waarbij wij graag samen met initiatiefnemerskijken naar hoe iets wél zou kunnen. Dat betekent ook dat we binnen de kaders maatwerk durven leveren. Voor bepaalde initiatieven wordt misschien ook een beroep op de gemeente gedaan voor een financiële bijdrage. We kunnen meekijken naar de mogelijkheden hiervoor, maar ook hiervoor geldt:  niet alles is mogelijk.
 • Wij benaderen de opgaven in de fysieke leefomgeving integraal. Waar we eerder voornamelijk keken naar de regels voor bouwen of milieu, kijken we nu met een integrale blik ook naar de gevolgen voor de fysieke leefomgeving. Bijvoorbeeld naar wat een initiatief betekent voor de gezondheid en het welzijn van inwoners. Dit betekent ook dat we waar mogelijk functies combineren, zodat de beschikbare ruimte optimaal wordt gebruikt. We zoeken daarbij naar koppelkansen en naar ruimte waar verschillende belangen elkaar kunnen versterken. We werken daarbij vanuit de bedoeling. Wat is het doel van onze ambities en draagt een initiatief daaraan bij?
 • We vinden het belangrijk dat ideeën en plannen in de leefomgeving zorgvuldig worden ontwikkeld. Participatie, ofwel het betrekken van de mensen die er mee te maken hebben, waaronder omwonenden, is daarbij erg belangrijk.  Het past bij deze tijd om goed te overleggen met iedereen die iets kan merken van een initiatief. Een goed participatieproces, een traject waaraan belanghebbenden deelnemen, ondersteunt bij het komen tot een beter plan. Dat komt mede doordat vragen en eventuele zorgen van omwonenden kunnen worden omgezet in creatieve oplossingen. Vaak worden initiatieven breder gesteund als belanghebbenden al vroeg zijn betrokken. Een initiatief met draagvlak, wat trouwens niet hoeft te betekenen dat iedereen het er mee eens is, draagt daarnaast ook bij aan minder bezwaren achteraf! De initiatiefnemer van een project is zelf verantwoordelijk voor het participatietraject, maar de gemeente denkt graag mee. Zo werken wij nu aan beleid voor inwonerbetrokkenheid (participatie), dat naar verwachting eind 2021 wordt vastgesteld.

Hoe werken we
samen?

Heeft u een plan
of idee?

U heeft een initiatief en nu?

Heeft u plannen? Een goed idee voor uw erf of uw buurt? Wij staan altijd open voor initiatieven die onze ambities verder brengen. Dit stappenplan leidt u door deze visie heen. En helpt u in de voorbereiding op een gesprek met ons over uw plannen. Want dat vinden we fijn en doen we graag: met u in gesprek. In dat gesprek kijken we wat er kan en hoe uw plannen gerealiseerd kunnen worden. En het laat zien waarvoor en wanneer u de gemeente om hulp kunt vragen. Het stappenplan garandeert geen succes, maar geeft u wel handvatten.

Hebt u een goed beeld van uw plan en hoe het aan kan sluiten bij onze Omgevingsvisie? Of komt u er bij één van de stappen niet helemaal uit? Maak dan een afspraak met ons. Wij kijken en denken dan met u mee. We bekijken welke stappen nog nodig zijn om een vergunning te krijgen. Onze klantwaarden die volgen uit het Beleidsplan Dienstverlening (2018) zijn daarbij leidend: duidelijk, gebruiksvriendelijk, mensgericht en transparant. Aan het inzichtelijker maken van de stappen van het vergunningentraject wordt nog gewerkt. 

Stappenplan

U ziet hier welke stappen u kunt zetten voor het realiseren van uw plan. Ook laat het zien waarvoor en wanneer u de gemeente om hulp kunt vragen.

Stap 1

Welke impact heeft uw plan op de omgeving?

Verandert u iets aan de omgeving? Zo ja, ga door naar de volgende stap. Zo nee, kijk dan in het Omgevingsplan welke ruimte er al is geboden voor uw plan en of u een vergunning nodig heeft.

Hoe werken we
samen?

Heeft u een plan
of idee?

Tips bij het voeren van een gesprek

Voor wie is uw plan belangrijk?

Bedenk voor wie uw plan gevolgen heeft. Dat kunnen allerlei gevolgen zijn. Voorbeelden zijn:

 • Verandering van uitzicht vanuit de woning;
 • Schaduw;
 • Meer geluid, trillingen of licht;
 • Meer verkeer en geparkeerde auto’s;
 • Dat terreinen rond het plan minder goed bereikbaar zijn.

Ga in gesprek met de mensen voor wie uw plan gevolgen heeft. Deze mensen noemen we de belanghebbenden.


Hoe nodig ik belanghebbenden uit? 

Zijn er maar een paar belanghebbenden? Dan kunt u hen een bezoek brengen. Zijn er veel belanghebbenden? Let dan op dat iedereen dezelfde informatie krijgt. Dat kan met een brief of via sociale media. Als het om een grote groep gaat, plaats dan ook een bericht in de krant en regel een plek waar u de mensen kunt ontvangen.

U vertelt wat u van plan bent. En gaat dan met de mensen in gesprek over uw plan. Als u de mensen uitnodigt, houd dan rekening met het tijdstip waarop u dit plant. Voor mensen die werken of studeren is bijvoorbeeld het einde van de middag of de avond een goed moment. Houd ook rekening met de schoolvakanties. Geef in de uitnodiging aan wat mensen kunnen doen als ze niet kunnen komen maar wel met u willen meepraten. Bied daarvoor dan een andere mogelijkheid.


Hoe betrek ik de gemeente bij het gesprek? 

Wij willen graag weten hoe het gesprek met belanghebbenden gaat. Neem vooraf contact op met ons. In sommige gevallen willen wij bij het gesprek aanwezig zijn. Dit willen wij graag om goed te kunnen luisteren wat de belanghebbenden van uw plan vinden.

Bij de beoordeling van uw plan kijken we of:

 • belanghebbenden tevreden zijn met het plan;
 • belanghebbenden opmerkingen hebben over het plan;
 • er goed naar belanghebbenden is geluisterd;
 • de belanghebbenden redelijke vragen hebben gesteld;
 • of er geprobeerd is om rekening te houden met de vragen en opmerkingen van de belanghebbenden.


Hoe voer ik het gesprek? 

Vertel wat uw plan is. Geef de belanghebbenden de kans om een reactie te geven. Luister naar de wensen van belanghebbenden. Kijk of er mogelijkheden zijn om uw plan aan te passen. Misschien kunt u de gevolgen van uw plan wegnemen. Of kunt u samen een oplossing bedenken die het plan voor iedereen beter maakt.

Maak als het nodig is een tweede afspraak. Hierin kunt u het aangepaste plan opnieuw bespreken. Vertel de aanpassingen aan het plan ook aan mensen die niet op de bijeenkomst konden komen.


Wat als we het niet eens worden? 

Het kan natuurlijk zo zijn dat u het niet eens wordt. Vraag in dat geval advies aan ons. Misschien zijn er wel ideeën waar u zelf nog niet aan hebt gedacht. Als aanpassing van uw plan niet mogelijk is? Overleg dan met ons of uw plan toch kans van slagen heeft. Dan maakt de gemeente een keuze.


Hoe werken we
samen?

Heeft u een plan
of idee?

De Omgevingsvisie bevat geen gedetailleerde blauwdruk van de toekomst, maar beschrijft waar we naartoe willen werken: de stip aan de horizon en de koers die hiervoor ingezet moet worden. De uitvoering van de visie doen wij samen met inwoners, ondernemers, ketenpartners en andere partijen. Soms ligt de regie bij de gemeente, soms is het een initiatief van inwoners of ondernemers, maar ook steeds vaker van verschillende partijen samen. In dit hoofdstuk beschrijven we hoe we deze samenwerking voor ons zien. We beginnen met de rol van de gemeente. De rest van het hoofdstuk gaat over de manier waarop de gemeente omgaat met initiatieven vanuit de samenleving. We geven een antwoord op de vragen: welke principes worden gehanteerd? En: hoe kun je een initiatief toetsen aan de Omgevingsvisie?


De veranderende rol van de gemeente

De samenleving verandert meer en meer van een verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij:

 • een maatschappij waaraan iedereen zoveel mogelijk deelneemt;
 • een maatschappij waarin mensen zelf vorm willen geven aan de leefomgeving waar ze wonen;
 • een maatschappij waarin initiatieven steeds meer in coalities tot stand komen, waarbij de gemeente één van de samenwerkende partijen is.

Hiermee verandert ook de verwachting en rol van de overheid:

 • een overheid die ruimte geeft aan initiatieven vanuit de samenleving;
 • een overheid die toegankelijk, betrouwbaar, flexibel en wendbaar is;
 • een overheid die vanuit het algemeen belang werkt aan de grote opgaven voor de langere termijn en daarbij oog houdt voor individuele belangen.

Met de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan (opvolger van het bestemmingsplan) stuurt de gemeenteraad het te volgen beleid. De gemeenteraad stelt de kaders en het strategisch beleid van de gemeente voor de lange termijn vast in de Omgevingsvisie en toetst en controleert of het college van B&W de vastgestelde beleidsdoelstellingen realiseert. Aan de hand van concrete initiatieven wordt uitvoering gegeven aan het (strategisch) beleid. Deze initiatieven komen (naast vanuit de gemeente) van inwoners, ondernemers, andere partijen of een samenwerking van deze. In zulke gevallen is de rol van de gemeente meer faciliterend en ligt de verantwoordelijkheid voor de uitwerking en uitvoering ervan bij de initiatiefnemer. Dit wordt ook wel ‘uitnodigingsplanologie’ genoemd, waarbij het initiatief centraal staat en wat betekent dat er ook meer maatwerk mogelijk en nodig is.

Toch doet er zich ook een ontwikkeling voor waarbij opgaven steeds complexer worden en meerdere opgaven aanspraak doen op dezelfde ruimte. Voorbeelden hiervan zijn de energiestrategie of de Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, waarbij naast de opgaven voor de hele provincie Overijssel, ook de opgaven die specifiek in het Vechtdal spelen, worden besproken.  Voor het bewaren van de integraliteit is regie nodig van de gemeente. Hierbij mag u verwachten dat de gemeente het voortouw neemt. Maar ook deze complexe opgaven kunnen de gemeente niet alleen oplossen, hierbij moet de samenleving betrokken worden. Uiteindelijk staan wij als gemeente namelijk ten dienste van de samenleving door het algemeen belang te dienen, maar we moeten daarin ook de individuele belangen mee te wegen.

De rol van de gemeente kan dus uiteenlopen van een lichte rol tot het niveau van regisseur of uitvoerder. We onderscheiden vijf verschillende niveaus, die hieronder met een voorbeeld worden toegelicht:

 • Aandacht vragen voor (agenderen): de gemeente wil het bewustzijn van inwoners op het gebied van criminaliteit en ondermijning in het buitengebied vergroten. De rol van de gemeente is dan ‘aandacht vragen voor’.
 • Mogelijk maken (faciliteren): Een groep inwoners heeft een idee voor het realiseren van een natuurboerderij in Nieuwleusen. De gemeente denkt mee in de manier waarop dit zou kunnen, maar de groep inwoners blijven eindverantwoordelijk voor het proces. Dit valt onder ‘mogelijk maken’ (facilitator).
 • In beweging zetten (stimuleren): De gemeente wil in het kader van klimaatadaptatie minder stenen en meer groen in de tuinen van inwoners. Hiervoor ontwikkelt zij met verschillende partijen Operatie Steenbreek. De rol van de gemeente is dan ‘in beweging zetten’ (initiator).
 • Trekken (initiëren en regisseren): De gemeente wil met het beleid eigen doelen behalen, bijvoorbeeld van de Centrumvisie Dorp aan de Vecht (Dalfsen). De gemeente doet dat in samenwerking met ketenpartners, ondernemers en bewoners versterken dit proces. De gemeente doet dit in de rol van ‘trekker’.
 • Uitvoeren: De gemeente wil een nieuwe woonwijk ontwikkelen om te voldoen aan de vastgestelde beleidsdoelen uit de Omgevingsvisie en aan de woonbehoefte. Dit is een kwestie van ‘uitvoeren’.

Hoe werken we
samen?

Heeft u een plan
of idee?

Leidende principes voor initiatieven

Zoals eerder aangegeven kunnen we de ambities en opgaven die benoemd zijn in deze Omgevingsvisie alleen samen bereiken, waarbij initiatieven van inwoners en andere partijen erg belangrijk zijn. Wij vragen dus iets van de samenleving en daartegenover kan een open houding van de gemeente ten opzichte van initiatieven worden verwacht. Wanneer het om initiatieven vanuit de samenleving gaat, hanteren wij een aantal principes. De belangrijkste principes zijn:

 • Wij benaderen initiatieven vanuit een ‘Ja, mits...’ houding. Wij denken mee met initiatiefnemers en kijken hoe het initiatief of de opgave te realiseren is. Dit betekent niet dat alles zomaar kan. Er zullen nog steeds initiatieven zijn die niet passen binnen onze ambities of de waarden in de gebiedsagenda’s. Of initiatieven die in strijd zijn met een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. In zulke gevallen zullen wij geen medewerking verlenen aan een initiatief. Maar iedereen mag hoe dan ook een open en positieve grondhouding van de gemeente verwachten, waarbij wij graag samen met initiatiefnemerskijken naar hoe iets wél zou kunnen. Dat betekent ook dat we binnen de kaders maatwerk durven leveren. Voor bepaalde initiatieven wordt misschien ook een beroep op de gemeente gedaan voor een financiële bijdrage. We kunnen meekijken naar de mogelijkheden hiervoor, maar ook hiervoor geldt:  niet alles is mogelijk.
 • Wij benaderen de opgaven in de fysieke leefomgeving integraal. Waar we eerder voornamelijk keken naar de regels voor bouwen of milieu, kijken we nu met een integrale blik ook naar de gevolgen voor de fysieke leefomgeving. Bijvoorbeeld naar wat een initiatief betekent voor de gezondheid en het welzijn van inwoners. Dit betekent ook dat we waar mogelijk functies combineren, zodat de beschikbare ruimte optimaal wordt gebruikt. We zoeken daarbij naar koppelkansen en naar ruimte waar verschillende belangen elkaar kunnen versterken. We werken daarbij vanuit de bedoeling. Wat is het doel van onze ambities en draagt een initiatief daaraan bij?
 • We vinden het belangrijk dat ideeën en plannen in de leefomgeving zorgvuldig worden ontwikkeld. Participatie, ofwel het betrekken van de mensen die er mee te maken hebben, waaronder omwonenden, is daarbij erg belangrijk.  Het past bij deze tijd om goed te overleggen met iedereen die iets kan merken van een initiatief. Een goed participatieproces, een traject waaraan belanghebbenden deelnemen, ondersteunt bij het komen tot een beter plan. Dat komt mede doordat vragen en eventuele zorgen van omwonenden kunnen worden omgezet in creatieve oplossingen. Vaak worden initiatieven breder gesteund als belanghebbenden al vroeg zijn betrokken. Een initiatief met draagvlak, wat trouwens niet hoeft te betekenen dat iedereen het er mee eens is, draagt daarnaast ook bij aan minder bezwaren achteraf! De initiatiefnemer van een project is zelf verantwoordelijk voor het participatietraject, maar de gemeente denkt graag mee. Zo werken wij nu aan beleid voor inwonerbetrokkenheid (participatie), dat naar verwachting eind 2021 wordt vastgesteld.

Stappenplan

U ziet hier welke stappen u kunt zetten voor het realiseren van uw plan. Ook laat het zien waarvoor en wanneer u de gemeente om hulp kunt vragen.

Stap 1

Welke impact heeft uw plan op de omgeving?

Verandert u iets aan de omgeving? Zo ja, ga door naar de volgende stap. Zo nee, kijk dan in het Omgevingsplan welke ruimte er al is geboden voor uw plan en of u een vergunning nodig heeft.

Hoe werken we
samen?

Heeft u een plan
of idee?

Stap 2

Waar wilt u uw plan realiseren?

Zoek de gebiedsagenda dat hoort bij uw locatie (hoofdstuk 2 van de Omgevingsvisie). Bekijk de bijbehorende waardenkaart om te zien wat wij belangrijk vinden voor het gebied. In de gebiedsagenda leest u ook onze ambities voor het gebied en waar wij in dat gebied op inzetten.

Stap 3

Geeft de gebiedsagenda onvoldoende houvast?

Bekijk dan onze visie (hoofdstuk 1 van de Omgevingsvisie). Past uw plan bij de strategische keuzes en ambities die we in de visie hebben beschreven?

Stap 4

Hoe kijken de buren of andere omwonenden aan tegen uw plan?

Hoe kijken de buren of andere omwonenden aan tegen uw plan? Het is belangrijk om op tijd met hen in gesprek te gaan. Om u daarbij te helpen, hebben wij hiervoor een leidraad opgesteld.

Stap 5

Check of uw plan nog aan specifieke wet- en regelgeving moet voldoen.

U heeft een initiatief en nu?

Heeft u plannen? Een goed idee voor uw erf of uw buurt? Wij staan altijd open voor initiatieven die onze ambities verder brengen. Dit stappenplan leidt u door deze visie heen. En helpt u in de voorbereiding op een gesprek met ons over uw plannen. Want dat vinden we fijn en doen we graag: met u in gesprek. In dat gesprek kijken we wat er kan en hoe uw plannen gerealiseerd kunnen worden. En het laat zien waarvoor en wanneer u de gemeente om hulp kunt vragen. Het stappenplan garandeert geen succes, maar geeft u wel handvatten.

Hebt u een goed beeld van uw plan en hoe het aan kan sluiten bij onze Omgevingsvisie? Of komt u er bij één van de stappen niet helemaal uit? Maak dan een afspraak met ons. Wij kijken en denken dan met u mee. We bekijken welke stappen nog nodig zijn om een vergunning te krijgen. Onze klantwaarden die volgen uit het Beleidsplan Dienstverlening (2018) zijn daarbij leidend: duidelijk, gebruiksvriendelijk, mensgericht en transparant. Aan het inzichtelijker maken van de stappen van het vergunningentraject wordt nog gewerkt. 

Bedenk voor wie uw plan gevolgen heeft. Dat kunnen allerlei gevolgen zijn. Voorbeelden zijn:

 • Verandering van uitzicht vanuit de woning;
 • Schaduw;
 • Meer geluid, trillingen of licht;
 • Meer verkeer en geparkeerde auto’s;
 • Dat terreinen rond het plan minder goed bereikbaar zijn.

Ga in gesprek met de mensen voor wie uw plan gevolgen heeft. Deze mensen noemen we de belanghebbenden.


Tips bij het voeren van een gesprek

Voor wie is uw plan belangrijk?

Hoe nodig ik belanghebbenden uit? 

Zijn er maar een paar belanghebbenden? Dan kunt u hen een bezoek brengen. Zijn er veel belanghebbenden? Let dan op dat iedereen dezelfde informatie krijgt. Dat kan met een brief of via sociale media. Als het om een grote groep gaat, plaats dan ook een bericht in de krant en regel een plek waar u de mensen kunt ontvangen.

U vertelt wat u van plan bent. En gaat dan met de mensen in gesprek over uw plan. Als u de mensen uitnodigt, houd dan rekening met het tijdstip waarop u dit plant. Voor mensen die werken of studeren is bijvoorbeeld het einde van de middag of de avond een goed moment. Houd ook rekening met de schoolvakanties. Geef in de uitnodiging aan wat mensen kunnen doen als ze niet kunnen komen maar wel met u willen meepraten. Bied daarvoor dan een andere mogelijkheid.


Hoe betrek ik de gemeente bij het gesprek? 

Wij willen graag weten hoe het gesprek met belanghebbenden gaat. Neem vooraf contact op met ons. In sommige gevallen willen wij bij het gesprek aanwezig zijn. Dit willen wij graag om goed te kunnen luisteren wat de belanghebbenden van uw plan vinden.

Bij de beoordeling van uw plan kijken we of:

 • belanghebbenden tevreden zijn met het plan;
 • belanghebbenden opmerkingen hebben over het plan;
 • er goed naar belanghebbenden is geluisterd;
 • de belanghebbenden redelijke vragen hebben gesteld;
 • of er geprobeerd is om rekening te houden met de vragen en opmerkingen van de belanghebbenden.


Hoe voer ik het gesprek? 

Vertel wat uw plan is. Geef de belanghebbenden de kans om een reactie te geven. Luister naar de wensen van belanghebbenden. Kijk of er mogelijkheden zijn om uw plan aan te passen. Misschien kunt u de gevolgen van uw plan wegnemen. Of kunt u samen een oplossing bedenken die het plan voor iedereen beter maakt.

Maak als het nodig is een tweede afspraak. Hierin kunt u het aangepaste plan opnieuw bespreken. Vertel de aanpassingen aan het plan ook aan mensen die niet op de bijeenkomst konden komen.


Wat als we het niet eens worden? 

Het kan natuurlijk zo zijn dat u het niet eens wordt. Vraag in dat geval advies aan ons. Misschien zijn er wel ideeën waar u zelf nog niet aan hebt gedacht. Als aanpassing van uw plan niet mogelijk is? Overleg dan met ons of uw plan toch kans van slagen heeft. Dan maakt de gemeente een keuze.


Heeft u een plan
of idee?

Hoe werken we
samen?